eemhorst_logo

In- en exclusiecriteria

Het is de doelstelling van De Eemhorst om bewoners een zorgcontinuüm te bieden. Dat wil zeggen dat De Eemhorst ernaar streeft bewoners te verzorgen tot het moment van overlijden of vrijwillig vertrek.

De Eemhorst hanteert in- en exclusiecriteria. Hiermee geven wij de grenzen van onze zorgverlening aan en benoemen we criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een cliënt op een zorgvorm of tot overplaatsen van een cliënt naar een andere zorgvorm.

De Eemhorst zal zich tot het uiterste inspannen om een zorgaanbod te realiseren waardoor overplaatsing niet nodig is, ook al wordt het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) hoger.

Gezien de kenmerken van De Eemhorst is de woonlocatie niet voor alle mensen met psychogeriatrische aandoeningen geschikt (zie exclusiecriteria). Soms kan aan de hand van gedragsuitingen worden ingeschat dat mensen voor hun ziektebeeld specifieke begeleiding en behandeling of een specifieke omgeving nodig hebben. Dan zal geadviseerd worden een andere woonvoorziening te zoeken. We laten ons hierin adviseren door de huisarts en indien noodzakelijk door een specialist Ouderengeneeskunde (SO) of psycholoog.

Een besluit tot uitsluiting of overplaatsing wordt genomen op grond van onderstaande criteria. Er is daarbij sprake van multidisciplinair overleg waarbij de bewoner en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, de persoonlijk begeleider van de bewoner en de huisarts of specialist ouderengeneeskunde betrokken worden.
Het uiteindelijk besluit wordt genomen door de behandelend arts in overleg met de directeur zorg.

Doel van in- en exclusiecriteria

Wij hanteren in- en exclusiecriteria om de grenzen aan te geven van de zorgverlening c.q. het benoemen van de criteria op basis waarvan kan worden besloten tot het niet toelaten van een bewoner op De Eemhorst of tot het overplaatsen van een bewoner naar een andere woonzorg vorm.

Deze criteria waarborgen dat De Eemhorst alle bewoners kwalitatief goede en verantwoorde zorg kan bieden.

Inclusiecriteria

Dit zijn criteria op basis waarvan wij een cliënt kunnen plaatsen:
 • Het hebben van een cognitieve beperking, zoals dementie
 • Er is sprake van een eerste grondslag somatische zorg en een tweede grondslag psychogeriatrische zorg
 • Het hebben van een rechtsgeldige zorgindicatie ZZP 5 of ZZP 4
 • Er is sprake van bovenstaande beperkingen en een hogere zorgindicatie

Exclusiecriteria

Dit zijn criteria op basis waarvan wij een cliënt niet kunnen plaatsen:
 • Er is sprake van een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie
 • Er is sprake van aanhoudend probleemgedrag (zonder zicht op verbetering) waardoor het welzijn van de overige bewoners langdurig verstoord wordt
 • Er is sprake van een In Bewaring Stelling (ibs)
 • Het hebben van ernstige bewegingsdrang met daarbij de drang om over de omheining te klimmen en het terrein te verlaten
 • Afhankelijkheid van beademing
 • Afhankelijkheid van intraveneuze voeding
 • Afhankelijkheid van intraveneuze medicatie, intrathecale medicatie via een medicijnpomp, etc.
 • Er is door een medisch specialist een diagnose en behandelplan aan de bewoner voorgelegd dat onze medewerkers door een gebrek aan kennis, ervaring of bevoegdheden niet kunnen uitvoeren en waarvoor de benodigde kennis of bevoegdheden ook niet op korte termijn kunnen worden verkregen
NB: Er zijn situaties denkbaar waarbij bewoners tijdelijk elders de noodzakelijke behandeling krijgen en daarna weer op De Eemhorst komen wonen.

Progressief ziektebeeld

Dementie is een progressief ziektebeeld. Het gedrag van een bewoner kan dus ook veranderen in de loop van het verblijf op De Eemhorst. Mochten moeilijk hanteerbare gedragsuitingen ontstaan dan zullen we conform de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in overleg met een SO en een psycholoog een behandelplan opstellen. Het doel hiervan is het gedrag zodanig te begeleiden en behandelen dat de bewoner kan blijven wonen in de vertrouwde omgeving van De Eemhorst.

Mocht dat onvoldoende resultaat hebben en de veiligheid, het welbevinden van betrokken bewoner en/of andere bewoners van De Eemhorst onvoldoende gewaarborgd kunnen worden, dan zal verhuizing in deze uitzonderingssituatie helaas noodzakelijk zijn.

Meer informatie

Mocht u willen weten of wij uw dierbare kunnen plaatsen, neemt u dat gerust contact met ons op. We kijken dan samen met u of De Eemhorst de zorg kan bieden die uw dierbare nodig heeft. U kunt meer informatie over de door ons geleverde zorg vinden in het Kwaliteitsverslag en -plan.
Stacks Image 407
© De Eemhorst. Website: Quagga
De Eemhorst - In- en exclusiecriteria